Požadavek města ..... k epidemiologickému posouzení a vydání stanoviska KHS KK - ochranné štíty - COVID-19

05.05.2020 08:05

KHS KK musí předně konstatovat, že nelze směšovat posouzení a vyhodnocení epidemiologického rizika s výkladem opatření vydaných Vládou ČR, popř. MZČR, a s následným doporučením alternativních postupů.

Diskuze o tom, zda je pro ochranu (sebe i okolí) účinnější rouška nebo obličejový štít se vedou i mezi odborníky. Zdá se, že jednoznačný závěr zatím nepadl.

Základní rozdíl v ochraně mezi štítem a rouškou spočívá v tom, že štít, logicky, na rozdíl od roušky, nefiltruje vdechovaný, resp. vydechovaný vzduch. Šíření kapének však brání obě pomůcky.

Podstatou ochrany při nošení roušek je potom zejména ochrana okolí („já chráním Tebe, Ty chráníš mne“), tedy zabránění přenosu infekčních kapének od (potenciálního) zdroje nákazy ke vnímavému jedinci. 

Samotný bariérový mechanismus potom spočívá v zabránění, nebo minimalizaci procesu od vzniku větších infekčních kapének, přes jejich vypařování s následnou tvorbou menších částeček aerosolu, po přenos těchto menších partikulí na větší vzdálenost. Filtrační účinnost různých druhů roušek je samozřejmě odlišná, ovšem poslední studie dokládají sice nižší, zato stále významnou filtrační účinnost některých druhů látkových roušek, ve smyslu ochrany okolí před zdrojem nákazy.

V tomto smyslu může vyjít porovnání se štítem ve prospěch roušek.

Výhodou štítu je skutečnost, že jeho nošení omezuje riziko přenosu onemocnění přes sliznici oka a rovněž účinně zabraňuje častému dotýkání obličeje rukama.

Na druhou stranu může nošení štítu představovat větší riziko kontaminace rukou i obličeje, pokud je štít opakovaně nandáván a sundáván a následně při jeho údržbě - mytí a dezinfekci.

Údržba roušky je oproti údržbě štítu méně riziková a pro laika snazší.

Nevýhodou některých druhů štítů je rovněž horší periferní vidění, což může vyústit ve zvýšený počet úrazů.

KHS KK rovněž upozorňuje, že prevencí přenosu onemocnění COVID-19 v populaci není samotné zakrývání úst a nosu, ale celý komplex opatření zahrnující zejména rovněž dodržování sociálního odstupu a správnou hygienu rukou.