Nedodržení karantény- právní kvalifikace přestupku

05.05.2020 08:09

Pokud fyzická osoba (FO) porušila dne 20.3.2020 domácí karanténu, nařízenou jí obvodní lékařkou, podle mého názoru zásadní je, zda tomuto nařízení obvodní lékařkou předcházelo, že KHS této FO sdělila, že přišla do kontaktu s pozitivně nakaženým a tudíž dle Mimořádného opatření MZdr z 8.3.2020, č.j.  MZDR 10386/2020-1/MIN/KAN (tzv. „nařízení karantény pro osoby blízké“) taková FO byla povinna se podrobit karanténě, cit.: („Všem osobám, kterým místně příslušná krajská hygienická stanice sdělí, že byly v kontaktu s pacientem, u kterého byla laboratorně potvrzena nákaza koronavirem SARS-CoV-2, způsobujícím onemocnění COVID-19, se nařizuje, aby poskytly potřebnou součinnost poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost a podrobily se nařízené karanténě.)

 

·           Pokud KHS této FO SDĚLILA  (což dle sdělených informací nepředpokládám)  jde o přestupek dle § 92n odst. 1 písm. b) ZOVZ, k jehož projednání je dle § 93 odst. 1 ZOVZ věcně příslušný KHS

 

·           Pokud KHS této FO NESDĚLILA (což dle sdělených informací předpokládám)  nejde o přestupek dle § 92n odst. 1 písm. b) ZOVZ; jednání podezřelé FO není žádným přestupkem  je dán důvod pro odložení věci dle § 76 odst. 1 písm. a) zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOP“), a to dle § 76 odst. 3 ZOP poznamenáním do spisu.

 

 

Případná argumentace, že jednání FO (která měla porušit karanténu nařízenou jí bez dalšího obvodním lékařem) je přestupkem podle  § 34 odst. 1 písm. a) krizového zákona („(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v době krizového stavu nesplní a) některou z povinností podle § 31 odst. 3 c)“   „(3) Fyzická osoba je v době krizového stavu povinna c) strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době krizového stavu,“), k jehož projednání je dle obecné úpravy § 60 odst. 1 ZOP příslušný OÚ ORP, je mylnáneboť by se muselo jednat o porušení opatření stanoveného vládou a pokud je mi známo, vláda v té době žádným svým usnesením o přijetí krizového opatření povinnost podrobení se karanténě z důvodu navrácení z rizikové oblasti vláda nenařídila, pouze svým v té době platným usnesením č. 81/2020 Sb., bod 1. (platné od 13.3.2020 do 30.3.2020) všem, kteří se navrátili z rizikových oblastí, vláda nařídila, aby oznámili tuto skutečnost svému „obvoďákovi“ – cit.: „1. všem občanům České republiky a cizincům s přechodným nebo trvalým pobytem v České republice pobývajícím na území České republiky nad 90 dní nebo jsou-li na území České republiky zaměstnáni, kteří se v období od okamžiku účinnosti tohoto usnesení vlády navrátí z pobytu na území rizikových oblastí, které podle usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 198 stanoví ministr zdravotnictví, do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámili tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost. Tato povinnost se nevztahuje na osoby, na které se vztahuje výjimka udělená ministrem vnitra podle usnesení vlády č. 198 z 12. března 2020 a č. 203 ze dne 13. března 2020,“