INFORMACE PRO OBČANY

21.05.2020 15:10

Obecní úřad v Milíkově   nepřebírá od doručovatelů korespondenci pro občany, kterým byl zrušen údaj o místu trvalého pobytu  a mají úřední adresu Milíkov č.p.1. Tato adresa slouží pouze jako evidenční údaj a nelze ji pokládat za adresu pro doručování korespondence. V budově  (obecního) úřadu nikdo z občanů s úřední adresou fyzicky nebydlí, ani zde nemá svou domovní schránku, proto jim není možno žádnou korespondenci doručit.

Je v zájmu každého občana, aby učinil taková opatření, aby mu písemnosti byly doručeny tam, kde se fakticky zdržuje. Občané s úřední adresou mají tyto možnosti:

  1. zajistit si na poště zdarma „odnos“, tj. vyzvedávání si zásilky přímo na poště,
  2. zajistit si na poště za poplatek „dosílku“, tj. přeposílání písemnosti na adresu, kde se zdržují,
  3. zřídit si na poště za poplatek P.O.BOX,
  4. zřídit si zdarma datovou schránku,
  5. nahlásit soudu či správnímu orgánu adresu pro doručování pro konkrétní řízení,
  6. nahlásit na ohlašovně podle místa trvalého pobytu doručovací adresu, která je zanesena v informačním systému evidence obyvatel a kterou povinně využívají všechny soudy i správní orgány.

Protože žádný z občanů, kteří mají úřední adresu Milíkov č.p.1, nemá na této adrese domovní schránku a pokud tento občan nevyužije výše uvedené možnosti pro doručování písemností, bude postup městského (obecního) úřadu při doručování písemností těmto občanům následující:

  1. Obyčejné zásilky nejsou doručovány na adresu Milíkov č.p.1.
  2. U písemností doručovaných do vlastních rukou adresáta doručovatel zanechá v budově Obecního úřadu Milíkov č.p.1 na vývěsce (případně jiném místě podle místních podmínek)  „výzvu“, aby si občan písemnost vyzvedl v úložní době v místě, kde je písemnost uložena (např. u poskytovatele poštovních služeb, u soudu, u exekutora, u správního orgánu) a poučení o právních následcích nevyzvednutí.

Obecní úřad Milíkov poskytuje takto v rámci dobré správy občanům s úřední adresou možnost zjistit na této vývěsce, zda pro ně není určená některá ze zanechaných výzev k vyzvednutí písemnosti a to v hodinách, kdy je budova městského úřadu přístupna veřejnosti :

  • Úterý , středa a pátek   v době od 10,00 -17,00 hod.

Nevyzvedne-li si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena u doručovatele k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Po uplynutí lhůty doručovatel písemnost vrátí odesílateli.